Адвокат в Елена

Мария Брешкова

⚖️ Адвокатска кантора

Предлага процесуално представителство и защита пред всички съдебни инстанции по граждански, наказателни, търговски и данъчни дела.

Tърговско право

Tърговски дела

Търговски дела се образуват по всички молби и жалби, свързани с търговски сделки, участия в търговски дружества, приватизационни договори, договори за обществени поръчки, производства по несъстоятелност, откази за вписване в Търговския регистър и др. По всички молби, жалби и възражения, по които съдът се произнася с определение, с изключение на възраженията по чл. 690 ТЗ пред съда се образуват частни търговски дела.

Данъчни дела

Данъчни дела

Данъчното право е дял от финансовото право, който урежда постъпването на парични средства в държавния бюджет. Данъкът е публичноправно задължение, изразяващо се в невъзвръщаемо и безвъзмездно парично плащане към централния или местния бюджет, установено едностранно от държавата със закон и събирано принудително, ако се наложи. Предмет на Данъчното право са част от обществените отношения, уредени от Финансовото право, а методът е властнически. Данъчното право се занимава с обществените отношения по повод разпределение на националния доход и постъпването на парични средства в държавния бюджет – това са отношения, които имат паричен характер.

Наказателно право

Наказателни дела

Наказателни дела от общ характер (НОХД) – образувани по внесени от прокурора обвинителни актове, споразумения по реда на гл. 29 от НПК и по молби за трансфер на наказателно производство от други държави, свързани с извършени престъпления от общ характер (кражба, грабеж, убийство, държане/разпространение на наркотични вещества, управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици, подкуп, причинена смърт по непредпазливост, данъчни престъпления, присвояване и др.)

Гражданско право

Граждански дела

Граждански дела се образуват по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение. По всички молби и жалби от гражданскоправен характер, по които съдът се произнася с определение или заповед, както и в други изрично предвидени случаи, пред съдилищата се образуват частни граждански дела.

Надеждни и ефективни правни решения. Професионални консултации и съвети от опитен адвокат.

Адрес на кантората: гр. Елена, ул.Йеромонах Йосиф Брадати №5 телефон: 0887622396

Намерете решение и на Вашия правен казус Свържете се с нас, за да защитим правата и интересите Ви по-най добрия начин.